Przetargi.pl
Montaż klimatyzatorów miejscowych – wykonanie pierwszego etapu obejmującego montaż urządzeń we wschodnim skrzydle budynku

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ogłasza przetarg

 • Adres: 90-135 Łódź, Narutowicza 20/22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
  Narutowicza 20/22
  90-135 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000279226
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż klimatyzatorów miejscowych – wykonanie pierwszego etapu obejmującego montaż urządzeń we wschodnim skrzydle budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina tj. wykonanie robót budowlanychobejmujących montaż klimatyzatorów miejscowych – wykonanie pierwszego etapu obejmującego montaż urządzeń wewschodnim skrzydle budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach