Przetargi.pl
„Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla RDW Toruń w 2019 roku”

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 092364160
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla RDW Toruń w 2019 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówieniem objęto drogi wojewódzkie administrowane przez RDW Toruń 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót a) demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez zamawiającego wraz z rozładunkiem, zasypanie dołków po słupkach betonowych oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; b) montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu w szczególności barier oraz słupków oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; c) demontażu i ponownego montażu barier stalowych lub rurowych: całkowitą cenę demontażu i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; d) dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu do wskazanego miejsca przez zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. ZESTAWIENIE USZKODZONYCH BARIER DROGOWYCH NA TERENIE RDW TORUŃ Lp. NR DROGI KM OD-DO DŁUGOŚĆ STRONA OPIS TYP 1 546 4+136 – 4+172 m. Rzęczkowo 36 Str. Prawa 3-wymiana 6-prostowanie A, proste 2 546 4+350 – 4+390 m. Rzęczkowo 40 Str. Prawa 3-wymiana 7-prostowanie A, proste 3 546 10+430 – 10+570 m. Bierzgłowo 40 Str. Prawa 4-wymiana 6-prostowanie B, proste 4 546 10+660 – 10+696 m. Bierzgłowo 36 Str. Prawa 4-wymiana 5-prostowanie B, proste 5 552 3+784 – 3+800 m. Lulkowo 16 Str. Lewa prostowanie A, proste 6 553 8+601 – 8+617 m. Różankowo 16 Str. Prawa prostowanie B, proste 7 556 4+100 – 4+104 m. Brzuze 4 Str. Lewa wymiana B, proste 8 569 4+892 – 4+904 m. Olszówka 12 Str. Prawa wymiana B, proste 9 569 17+897 -17+918 m. Łążynek 8 Str. Prawa wymiana B, łuk 10 654 2+825 – 2+837 m. Grabowiec 12 Str. Prawa wymiana B, proste • Wymiana – demontaż uszkodzonych i nowy komplet słupek + prowadnica • Prostowanie – demontaż istniejących prowadnic + słupków i ponowny montaż do poziomu i pionu 3.1 Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załączniku nr 2 winny w szczególności uwzględniać w przypadku: a) demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez zamawiającego wraz z rozładunkiem, zasypanie dołków po słupkach betonowych oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; b) montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu w szczególności barier oraz słupków oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; c) demontażu i ponownego montażu barier stalowych lub rurowych: całkowitą cenę demontażu i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; d) dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu do wskazanego miejsca przez zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 3.2 Roboty i dostawy będące przedmiotem zamówienia Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; 3.3 Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 3.4 Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.) – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach; 3.5 Termin każdorazowej dostawy - montażu lub demontażu: Najkrótszy możliwy gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia wymagany przez Zamawiającego powinien wynosić 3 dzień roboczy. Najdłuższy możliwy gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia uwzględniany przy ocenie ofert: 9 dni roboczych. Najkrótszy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego powinien wynosić 3 dzień roboczy. Najdłuższy możliwy termin dostaw uwzględniany przy ocenie ofert: 9 dni roboczych. 3.6 Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany lokalizacji, ilości lub zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do wartości wskazanych w tabeli I. 4. Zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN 1317 przyjmuje się: -poziom powstrzymania: N2; -poziom intensywności zderzenia: A; -poziom odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą: W5. 5. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST i projekcie będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 9. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko – pomorskiego, Bydgoszcz 2012r. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233280-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg załącznika nr 1 do SIWZ; 13.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY wg załącznik nr 2 13.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 13.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 13.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T. j. Dz.U. 2017 poz. 570 z późn. zm), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach