Przetargi.pl
Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie

Gmina Radzanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-451 Radzanowo, Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 261 34 97 , fax. 24 261 34 97
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzanowo
  Płocka 32
  09-451 Radzanowo, woj. mazowieckie
  tel. 24 261 34 97, fax. 24 261 34 97
  REGON: 61101605700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Strażackiej w miejscowości Rogozino, przebiegającej przez tereny administracyjne Gminy Radzanowo. W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostaną następujące roboty: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, korytowanie, b) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, c) wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, d) wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, e) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy, f) wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia, g) montaż krawężników i obrzeży, h) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, i) regulacja wysokościowa studzienek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000.00 zł. na zasadach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane w trybie art. 25 ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (om), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 2) dowód wniesienia wadium. 3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, zakres pełnomocnictwa dotyczy co najmniej: reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy); 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy). Pisemne zobowiązanie należy złożyć w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. 5) dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia stanowiące Załącznik Nr 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach