Przetargi.pl
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie ETAP I - Roboty zewnętrzne

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
 • Data zamieszczenia: 2020-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
  REGON: 15259663000430

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie ETAP I - Roboty zewnętrzne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – ETAP I - Roboty zewnętrzne. 1.1 Informacje ogólne Zagospodarowanie terenu - stan istniejący zagospodarowania ww. działki ewidencyjnej stanowią: budynek szkoły (2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna; kubatura 10 100 m3), boiska sportowe, plac zabaw, parkingi, komunikacja, zieleń, mała architektura, ogrodzenie. Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowane jest od strony zachodniej. 1.2 Adres inwestycji: Warszawa, ul. Arkuszowa 202, działka nr ewid. 34/4 w obrębie 7-12-06; powierzchnia działki: 0,67 ha. 1.3 ZAKRES PRAC, w szczególności obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu, drogi: a) Przebudowa wejścia do budynku od strony północnej. b) Przebudowa zejścia do piwnicy od strony wschodniej. c) Budowa pochylni dla niepełnosprawnych do nowego wejścia w skrzydle południowym. d) Remont i docieplenie ścian piwnicznych. e) Budowa drenażu opaskowego wokół ławy fundamentowej części podpiwniczonej budynku szkoły z rur PCV. f) Budowa oświetlania zewnętrznego. g) Przebudowa studzienek doświetlających i ścian oporowych. h) Odtworzenie schodów zewnętrznych na gruncie, rozebranych dla potrzeb izolacji piwnic. i) Przebudowa układu dróg wewnętrznych i wytyczenie miejsc postojowych dla samochodów oraz rowerów wraz z montażem stojaków na rowery. j) Zagospodarowanie terenów zielonych trawnikami, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu. k) Montaż piłkochwytu wzdłuż boku boiska od strony budynku szkoły. 2. Sieci Instalacji kanalizacji zewnętrznej, Instalacje sanitarne zewnętrzne: l) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 nowych przyłączy kanalizacyjnych do budynku szkoły. m) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika podziemnego wód deszczowych o pojemności retencyjnej 120 m3, wyposażonego w 2 pompy 4,5 l/s każda oraz budowa zasilania pomp. n) Budowa przyłącza wód z drenażu opaskowego do sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 400 mm w ul. Arkuszowej wraz z budową zbiornika podziemnego wód z drenażu opaskowego o pojemności retencyjnej 20 m3, wyposażonego w 2 pompy 0,5 l/s każda oraz budowa zasilania pomp. Ponadto: o) Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej. 1.4 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu. Wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, zgodnie z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie Miasta Stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 1.5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa: 1) Wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), oraz 2) Projekt budowlany (do wykorzystania w zakresie robót zewnętrznych) składający się z: - Projektu Zagospodarowania Terenu (zał. nr 9 do SIWZ) - Projektu Architektoniczno-Budowlany (zał. nr 10 do SIWZ), - Projektu Budowlanego – Uzgodnienia i Załączniki (zał. nr 11 do SIWZ) stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy. 3) Projekt techniczny składający się z I, II i III TOMU: - TOM I – Zagospodarowanie terenu (zał. nr 12 do SIWZ) - TOM II - Drogi (zał. nr 13 do SIWZ) - TOM III – Sieci instalacji kanalizacji zewnętrznej Instalacje sanitarne zewnętrzne (zał. nr 14 do SIWZ) stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót składająca się z: - ST-2 – zagospodarowanie terenu (zał. nr 15 do SIWZ) - ST-3 – roboty drogowe (zał. nr 16 do SIWZ) - ST-9 – sieci zewnętrzne (zał. nr 17 do SIWZ) - ST-11 – instalacje elektryczne zewnętrzne (zał. nr 18 do SIWZ) stanowiący jednocześnie załącznik nr 5 do wzoru umowy. 5) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego (zał. nr 19 do SIWZ) 6) Przedmiar robót (zał. nr 20 do SIWZ) UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego. W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy ww. dokumentami, wiodącym jest Projekt budowlany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert – w wysokości: 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) z oznaczeniem przedmiotu zamówienia). NIE WNIESIENIE WADIUM W WYMAGANYM TERMINIE, WYMAGANEJ WYSOKOŚCI I FORMIE SKUTKUJE ODRZUCENIEM OFERTY WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.6.1. Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Części III – pkt 1.3. SIWZ), należy złożyć: 1.6.1.1. Dokument/y potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. 1.6.1.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 1.6.1.3. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierałyby informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie oznaczonej klauzulą INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, w tym samym opakowaniu co oferta. a) By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: • zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, • jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, • nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. b) Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 r, poz. 419 j.t.) c) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art.86 ust.4 Pzp, podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nie zastrzeżenia przez Wykonawcę w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 1.6.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 1.6.3. Wykonawcy zagraniczni. Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Części III – pkt 1.3., 1.4., 1.5. oraz 1.6. 1.6.4. Oferta wspólna. 1.6.4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) W odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt 1.2.2 oraz 1.2.3 A) i B) SIWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną osobno), zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. f) Oświadczenia, o którym mowa w Części III – pkt 1.3.2. oraz 1.6.2. SIWZ tj. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Części III pkt 1.5.1. SIWZ składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. g) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy). h) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 1.6.4.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 1.6.4.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach