Przetargi.pl
Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie – etap I

Starostwo Powiatowe w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 434 280 , fax. 438 434 263
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu
  Pl. Kazimierza Wielkiego 2
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 434 280, fax. 438 434 263
  REGON: 73093489000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wielun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu I etapu modernizacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A, B i C Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie w oparciu o dwustopniowy sposób alarmowania na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 r. nr 109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz pozostawienie istniejącego systemu w budynku D. Modernizacja I etapu polegać będzie na częściowym demontażu starego systemu, montażu nowego w budynkach A, B i C i uruchomieniu całości systemu, oddaniu do eksploatacji oraz podłączeniu do istniejącego systemu powiadamiania jednostek ratowniczych PSP. Modernizacja systemu wiąże się również z pracami kablowymi związanymi z wymianą przewodów i kabli zasilających i sterujących nowym systemem. Pozostawiony stary system w budynku D należy uruchomić w sposób zapewniający ochronę budynku D, wykorzystując zdemontowane sprawne elementy starego systemu z budynku A, B i C. Natomiast wszystkie zbędne elementy starego systemu należy zutylizować. Zakres niniejszego zamówienia dotyczy wyłącznie robót wchodzących w zakres etapu I. Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa, tj. projekt instalacji elektrycznej oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana została dla całego zadania, tj. z uwzględnieniem budynku D. Nowy system sygnalizacji pożarowej (zwany dalej SSP) wykonany zostanie w oparciu o adresowalny certyfikowany system POLON 6000. System działać będzie w oparciu o certyfikowaną modułową centralę sygnalizacji pożarowej dającej swobodę łatwej rozbudowy i konfiguracji, wyposażoną w 6 pętli adresowalnych, mogącą obsłużyć do 127 elementów na pętli. Centrala umieszczona zostanie na pierwszym piętrze budynku A w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarskiej. Centrala powinna posiadać dotykowy, kolorowy ekran LCD z możliwością wyświetlania komunikatów alarmowych i informacyjnych w różnych kolorach. Centrala posiadać będzie własne zasilanie awaryjne. Systemem sygnalizacji pożaru objęte zostaną wszystkie pomieszczenia w budynkach A, B i C. System składa się z następujących elementów: adresowalne certyfikowane optyczne czujki dymu, adresowalne certyfikowane czujki ciepła, adresowalne certyfikowane elementy kontrolno-sterujące, sygnalizatory akustyczne, ręczne ostrzegacze pożaru. System wykorzystywać będzie 5 linii sygnałowych oraz jedną pętlę sterującą umożliwiającą funkcjonowanie systemu. Alarmowanie odbywać się będzie sygnalizatorami akustyczno-optycznymi. System będzie sterował systemem oddymiania klatek schodowych. UWAGA NR 1 Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku D (etap II) oraz modernizacja oddymiania klatek schodowych (etap III) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. System powinien być podłączony za pomocą stacji monitorującej do Państwowej Straży Pożarnej. Do systemu należy doprowadzić linie telefoniczną służącą obsłudze systemu. Sposób powiadamiania o alarmie oraz konfigurację systemu powiadamiania Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w: Projekcie instalacji elektrycznej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiarze (zwanymi dalej dokumentacją projektową), które stanowią załączniki do SIWZ, a w szczególności: architekturę, strukturę i opis systemu sygnalizacji pożaru, a także wytyczne dotyczące jego montażu, wykonania i zasilania; opis i strukturę przeznaczenia centrali sygnalizacji pożaru; charakterystykę i rozmieszczenie elementów systemu między innymi: czujek, przycisków, sygnalizatorów, itp.; organizację alarmowania; wymagania dotyczące wykonania robót, właściwości materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi i środków transportu. Podane w dokumentacji i niniejszej SIWZ rozwiązania i obliczenia wskazujące konkretny produkt lub system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wskazującymi konieczne do osiągnięcia parametry techniczne zastosowanego systemu. Zamawiający dopuści zastosowanie innych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów technicznych lepszych bądź też co najmniej równych jak parametry proponowanego systemu. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis w tym dane techniczne oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz dokumentacji projektowej Niewykazanie rozwiązań równoważnych w Formularzu ofertowym traktowane będzie jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w dokumentacji projektowej. UWAGA NR 2 Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej i zapisów niniejszej SIWZ. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia, ma jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji projektowej Zamawiającemu, w sposób określony w rozdziale 7 niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach