Przetargi.pl
Zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej, podłóż i supelmentów, podłóż i suplementów (granulatu), testów Vidas, probówek z podłożem transportowym, surowic do aglutynacji, pożywek gotowych do użycia (listeria).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleje 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6495063, 64645268 w. 30, , fax. 044 6477626
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
  Aleje 3 Maja 8
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6495063, 64645268 w. 30, , fax. 044 6477626
  REGON: 00031075200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pis.lodz.pl/piotrkow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej, podłóż i supelmentów, podłóż i suplementów (granulatu), testów Vidas, probówek z podłożem transportowym, surowic do aglutynacji, pożywek gotowych do użycia (listeria).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej, podłóż i suplementów, podłóż i suplementów (granulatu), testów Vidas, probówek z podłóżem transportowym, surowic do aglutynacji, pożywek gotowych do użycia (Listeria) do laboratorium PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach