Przetargi.pl
Modernizacja systemu telewizji dozorowej w Ośrodku Szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza przetarg

 • Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4445000 , fax. 022 4445415, 4445410
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Najwyższa Izba Kontroli
  ul. Filtrowa 57 57
  02-056 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4445000, fax. 022 4445415, 4445410
  REGON: 00000005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu telewizji dozorowej w Ośrodku Szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu telewizji dozorowej w Ośrodku Szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach, zwanego dalej Systemem, polegająca na:
  1. Rozbudowie istniejącej instalacji CCTV.
  2. Demontażu istniejących 15 kamer.
  3. Dostawie i przeniesieniu na Zamawiającego własności oraz montażu:
  a) 6 kolorowych kamer obrotowych zewnętrznych IP,
  b) 11 kolorowych kamer stacjonarnych zewnętrznych IP,
  c) 1 kolorowej kopułowej kamery wewnętrznej IP,
  d) 14 nadajników do przesyłania sygnału cyfrowego za pomocą przewodu koncentrycznego.
  4. Dostawie i przeniesieniu na Zamawiającego własności oraz skonfigurowaniu serwera rejestracji wraz z oprogramowaniem i licencjami do archiwizacji nagrań.
  5. Dostawie i przeniesieniu na Zamawiającego własności oraz skonfigurowaniu 2 komputerów z monitorami do podglądu wraz z oprogramowaniem i licencjami.
  6. Udzielenie instruktażu wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikom w zakresie obsługi systemu.
  7. Sporządzeniu dokumentacji powykonawczej.
  8. Udzieleniu na zmodernizowany system oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia, Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.
  9. Świadczeniu usług serwisu gwarancyjnego.
  10. Wykonaniu przynajmniej 3 przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancji.
  11. W przypadku, gdy istniejące okablowanie nie zapewnia dostatecznych parametrów, pozwalających na poprawną pracę Systemu Wykonawca wykona nowe okablowanie. Prace te nie będą podstawą do naliczenia dodatkowych opłat.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie modernizacji systemu telewizji dozorowej (zwany dalej Projektem) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351253002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 38 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000 ( słownie: siedem tysięcy) zł.
  2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach