Przetargi.pl
Usługi sprzątania Sądu Rejonowego w Wyszkowie w budynkach: w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 50 i Wydziałów Zamiejscowych w Pułtusku przy ul. Rynek 37 oraz terenu przy obiekcie sądu w Wyszkowie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 50
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 7425074 , fax. 0-29 7425074
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Wyszkowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 50 50
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 7425074, fax. 0-29 7425074
  REGON: 00032500900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania Sądu Rejonowego w Wyszkowie w budynkach: w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 50 i Wydziałów Zamiejscowych w Pułtusku przy ul. Rynek 37 oraz terenu przy obiekcie sądu w Wyszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część pierwsza: Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości: 1) pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie zlokalizowanego w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 50, 2) elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół obiektu Sądu Rejonowego w Wyszkowie zlokalizowanych w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 50. 2. Część druga: Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości: pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych budynków Sądu Rejonowego w Wyszkowie - Wydziały Zamiejscowe w Pułtusku zlokalizowanych w Pułtusku przy ul. Rynek 37 oraz obsługa szatni w dni urzędowania Sądu w godz. od 8.00 do 12.00 od października do marca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części pierwszej: 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) 2) dla części drugiej: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) 3) dla części pierwszej i drugiej razem: 3.250 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyszkow.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach