Przetargi.pl
Dostawa dla Gminy Boguty-Pianki artykułów do dostosowania pomieszczeń oraz wyposażenia pomieszczeń na potrzeby projektu Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Oddziale przedszkolnym w Bogutach-Piankach nr POKL.09.01.01-14-192/13 do siedziby Zamawiającego.

Gmina Boguty-Pianki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-325 Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 086 2775003 , fax. 086 275003
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguty-Pianki
  Aleja Papieża Jana Pawła II 45 45
  07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie
  tel. 086 2775003, fax. 086 275003
  REGON: 45067009000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla Gminy Boguty-Pianki artykułów do dostosowania pomieszczeń oraz wyposażenia pomieszczeń na potrzeby projektu Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Oddziale przedszkolnym w Bogutach-Piankach nr POKL.09.01.01-14-192/13 do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest: 1. dostawa dla Gminy Boguty-Pianki artykułów do dostosowania oraz wyposażenia pomieszczeń na potrzeby projektu Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Oddziale przedszkolnym w Bogutach-Piankach nr POKL.09.01.01-14-192/13 do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą opisanych powyżej artykułów Wykonawca powinien dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część I: dostosowanie pomieszczeń, Część II: wyposażenie pomieszczeń, Część III :wyposażenie pomieszczeń w meble, Część IV :zabawki i pomoce dydaktyczne, art. plastyczne, Część V : wykładzina dywanowa, Część VI :wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część (6 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia ( oddzielne zamówienie). Wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj artykułów do dostosowania oraz wyposażenia pomieszczeń oddziału przedszkolnego na potrzeby projektu zawarty został w załączniku numer 6 do niniejszej SIWZ. 4. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany w/w artykułów do dostosowania oraz wyposażenia pomieszczeń oddziału przedszkolnego Wykonawca nieodpłatnie odbierze wadliwe i dostarczy dobre artykuły zamówienia na własny koszt. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji zamówienia albo jego części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397151008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://boguty-pianki.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach