Przetargi.pl
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKEIJ W LISKACH W CELU DOSTOSOWANIA DO NOWOCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Gmina Sępopol ogłasza przetarg

 • Adres: 11-210 Sępopol, ul. 11 Listopada
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 613 181 , fax. 896 790 821
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępopol
  ul. 11 Listopada 7
  11-210 Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 613 181, fax. 896 790 821
  REGON: 53028700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sepopol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKEIJ W LISKACH W CELU DOSTOSOWANIA DO NOWOCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Liskach (nr budynku 14-3/13;8, Działka nr 3/13, obręb 14 Liski). 1) Remont dachu nad świetlicą: a. wymiana pokrycia dachowego, b. wymiana deskowania oraz ołacenia dachu, c. naprawa wzmocnienia krokwi o takich samych parametrach, d. przemurowanie kominów ponad dachem, e. wymiana obróbek blacharskich, f. wymiana rynien i rur spustowych. 2) Remont pomieszczeń świetlicy: a. wymiana belek stropowych o takich samych parametrach, b. naprawa pęknięć na ścianach z cegłą, c. uzupełnienie tynków na suficie i ścianach, d. wykonanie napraw tynku, e. naprawa podłogi drewnianej, f. wymiana schodów drewnianych na poddasze, g. szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, h. wykonanie napraw posadzki betonowej, i. ułożenie terakoty i glazury w pomieszczeniach, j. wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV, k. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, l. biały montaż. 3) Zagospodarowanie terenu: a. remont schodów zewnętrznych – obłożenie ich płytkami antypoślizgowymi, b. remont istniejących chodników i miejsc postojowych z polbruku na podbudowie. 4) Instalacja wewnętrzne: a. Wymiana instalacji wodociągowej, b. Wymiana instalacji kanalizacyjnej, c. Wymiana instalacji C.O. d. Wymiana instalacji elektrycznej. e. Wymiana instalacji oświetlenia wraz z wymianą na oprawy LED. W dokumentacji technicznej i przedmiarze robót błędnie wskazano ilość opraw 57 szt., poprawna ilość to 63 szt. i taką ilość wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenie ryczałtowej. Miejsca montażu dodatkowych punktów świetlnych zostaną ustalone na etapie realizacji inwestycji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Montowane mogą być wyłącznie oprawy/lampy typu LED. !!! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu określone zastały w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST), przedmiarach robót, dokumencie SIWZ, wzorze umowy. Jeżeli opis z SIWZ różni się od wymienionych wyżej dokumentów to pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa i ST. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/ i ST należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i ST. Jeśli w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. 3.6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia (od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót) przez Wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (wykonujących roboty przygotowawcze, roboty ziemne i inne roboty, o których mowa w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. ASPEKT SPOŁECZNY - stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (osobę/y nowo zatrudnione), w wymiarze nie mniejszej niż ½ etatu osoby będącej członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065); 3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 665), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 4) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930); 5) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1836); 6) osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 7) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie . Za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach