Przetargi.pl
„Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku – Etap I” (przetarg III)

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka ogłasza przetarg

 • Adres: 11-015 Olsztynek, ul. Ratusz
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 51954 50 , fax. 895 195 457
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
  ul. Ratusz 1
  11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 51954 50, fax. 895 195 457
  REGON: 52933800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olsztynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku – Etap I” (przetarg III)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku – Etap I” (przetarg III). 1) Zadanie określone w ust. 1 dotyczy rozbiórki istniejącej sali zebrań i budowę na tym miejscu garażu na cztery wozy strażackie wraz z remontem części obiektu ze zmianą układu pomieszczeń i instalacją nowej kotłowni. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i pomocniczo przedmiar robót opracowane przez Grupę Inwestycyjną „PROJEKT” Sp. z o. o. ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn oraz erracie do ww. projektu. 3) Zadanie objęte jest decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę numer Onk/34/2018 z dnia 31 października 2018 r. wraz z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji. Decyzja została wydana przez Starostę Olsztyńskiego. 4) Dokumentacja projektowa obejmuje: projekt budowlany, projekt branży sanitarnych i projekt branży elektrycznej. 5) Wszystkie roboty objęte zakresem umownym winny być wykonane zgodnie z ww. dokumentacją projektową. 2. Lokalizacja i stan istniejący: 1) Budynek Strażnicy OSP zlokalizowany jest w Olsztynku przy ulicy Mazurskiej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym 182/20, 183/4 i 183/7, obręb numer 4, miasta Olsztynek. 2) Wszystkie działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 3) Dojazd do budynku strażnicy odbywa się przez utwardzony zjazd z ul. Mazurskiej. Przed budynkiem znajduje się również utwardzony parking. 4) Na działkach sąsiednich znajdują się budynki mieszkalne i usługowe. Na objętych opracowaniem działkach rosną drzewa: przed budynkiem od strony ulicy - świerki; z boku i z tyłu budynku - drzewa owocowe. 5) Budynek składa się z dwóch części – starszej, wybudowanej w latach 70-tych XX w. i nowszej, dobudowanej od południa na początku XXI w. Część starsza jest dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona z dachami płaskimi. Wybudowana jest w technologii tradycyjnej, murowana z cegły i ze stropami żelbetowymi monolitycznymi. W jej skład wchodzą: - w piwnicy kotłownia i skład opału z żelbetowymi schodami na parter zaślepionymi wylewką żelbetową (wejście odbywa się po drabinie przez wsyp opału); - na parterze znajduje się garaż na dwa stanowiska (obecnie przebudowany na jedno stanowisko i szatnię), sala zebrań, pokój alarmowy, izba pamięci, magazyn, wc-ty damski i męski oraz klatka schodowa prowadząca na piętro; - na piętrze znajduje się mieszkanie. Część nowsza jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona wybudowana w technologii tradycyjnej, pokryta dachem płaskim, a w skład wchodzą garaż dwustanowiskowy, łazienka, magazyn i klata schodowa na piętro, które ma być nadbudowane. 6) Budynek jest docieplony styropianem grubości 10 cm, stolarka okienna jest częściowo z profili PCV, a częściowo drewniana. 7) Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. 8) Strażnica obecnie jest wykorzystywany przez jednostkę Ochotniczej Staży Pożarnej w Olsztynku. 3. Zestawienie powierzchni strażnicy: a) powierzchnia zabudowy: 638,88 m2, b) powierzchnia całkowita: 773,56 m2, c) powierzchnia użytkowa: 588,16 m2, d) kubatura: 4043,6 m3, e) ilość kondygnacji: 3 (2 + piwnica nieużytkowa). 4. Zakres prac związanych z realizacja Etapu I modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku tj.: rozbiórką istniejącej sali zebrań i budowę na tym miejscu garażu na cztery wozy strażackie wraz z remontem części obiektu ze zmianą układu pomieszczeń i instalacją nowej kotłowni. 1) Prace polegać będą na rozbiórce istniejącej sali zebrań i w jej miejsce należy dobudować garaż na cztery wozy strażackie o pow. 179,8 m2. Garaż ma być wybudowany na fundamentach tj. ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu C15/20 (B-20), stal AIIIN (RB500W), wysokość ław 40 cm, szerokości ław jak na rysunkach. Ławy fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubości 10 cm. Ściana fundamentowa zewnętrzna (warstwy od wewnątrz): a) bloczki betonowe grubości 24 cm, b) styropian do stosowania w gruncie 15 cm, c) wyprawa cementowa na siatce poliuretanowej 1 cm, d) emulsja uszczelniająca, e) tynk mozaikowy powyżej poziomu gruntu. 2) Posadzka na gruncie w garażu na być wykonana w następujących warstw: a) izolacje przeciwwodne z papy – dwie warstwy, b) izolacja cieplna posadzki styropianem gr. 10 cm, c) szlichta cementowa gr. 10 cm, d) posadzka z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej. 3) Schody do kanału będą żelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B-25), stal AIIIN (RB500W). 4) Ściany zewnętrzne garażu należy wykonać z płyt zespolonych grub. 20 cm z wełną mineralną mocowane do słupów żelbetowych monolitycznych 30 x 30 cm. Strop nad garaży należy również wykonać z płyt zespolonych grub. 20 cm z wełną mineralną na płatwiach Z200 i belkach stalowych (dwuteownik 450). Pokrycie dachowe nad garażem – papa i płyty zespolone. W garażu należy zamontować okienna z PCV – trójszybowe - szt. 5 o wymiarach 200x100 cm oraz wrota garażowe stalowe ocynkowane, segmentowe ocieplone – szt. 2 o wymiarach 350x400 cm. 5) Roboty budowlane związane z remontem części obiektu ze zmianą układu pomieszczeń i instalacją nowej kotłowni polegać będą na: w pierwszej kolejności należy wyburzyć część ścianek działowych, wykuć ościeżnice, rozebrać posadzki cementowe i gres oraz demontażu starego pieca c.o.; następnie w tym miejscu powstanie nowa kotłownia z nowy piecem do c.o. na gaz ziemny, męskie wc (pomieszczenie z sedesem typu kompakt i pomieszczenie z dwoma pisuarami i umywalką) oraz szatnia damska i damskie wc (pomieszczenie z sedesem typu kompakt, pomieszczenie z natryskiem i pomieszczenie z umywalką). 6) Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni - wolny kanał spalinowy należy wstawić przewód powietrzo-spalinowy z blachy kwasoodpornej Ø80/125 mm (systemowy przewód dwupłaszczowym). 7) Wentylacja pomieszczenia z kotłem przewodem grawitacyjnym dn 150 mm, nawiew kanałem „z-tką” 14x14 cm, umieszczonym w ścianie zewnętrznej. Pozostałe pomieszczenia - kominy wentylacyjne zakończone betonowymi czapami kominowymi. 8) Ściany działowe na parterze należy wykonać z bloczków silikatowych grub. 12 cm na zaprawie klejowej. 9) Izolacje przeciwwilgociowe: poziome pod ścianami - 1 x papa dopuszczona do stosowania pod ścianami, na zakład z wywinięciem na boki, w posadzkach na gruncie – 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna na podłożu zagruntowanym, w stropach – folia paroizolacyjna PCV (atestowana); pionowe na otynkowanych tynkiem cementowym bloczkach betonowych warstwy dociskowej –emulsja uszczelniająca. 10) Posadzka: a) izolacje przeciwwodne z papy – dwie warstwy, b) izolacja cieplna posadzki styropianem gr. 10 cm, c) szlichta cementowa gr. 5 cm, d) posadzka z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej. 11) Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne. 12) Parapety wewnętrzne – laminowane. 13) Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drewniana – szt. 8. 14) Stolarka okienna – PCV, zestaw szybowy – trójszybowy – szt. 2 o wymiarach 90x90 cm. 15) Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi wejściowe aluminiowe ocieplone – szt. 1. 16) Cokół (odkryta ściana piwnicy) – tynk mozaikowy. Uwaga: Przed zleceniem wykonania stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów. 17) Instalacje w obiekcie: a) Wentylacja – grawitacyjna niektóre kanały wspomagane mechanicznie. b) Centralne ogrzewanie – nowa instalacja z nowym kotłem z kotłowni w obiekcie. c) Odprowadzenie wód opadowych – istniejące powierzchniowe. d) Instalacja elektryczna – nowa instalacja. e) Instalacja odgromowa. f) Instalację zimnej wody. g) Instalację ciepłej wody użytkowej. h) Instalację kanalizacji sanitarnej. i) Instalację gniazd wtyczkowych. j) Instalację oświetlenia. k) Instalację uziemienia oraz połączeń wyrównawczych. l) Instalację ochrony przepięciowej. m) Instalację gazową. 18) Obiekt będzie wyposażony w oznakowanie ewakuacyjne. 19)Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu. 21) Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych. 22) W budynku projektuje się nową instalację z nowym kotłem na gaz ziemny i jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne i proekologiczne. 5. Obszar oddziaływania inwestycji - ogranicza się do działki będącej własnością Inwestora. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymaganych przez Zamawiającego rozumie się wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 8. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje i aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 9. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz zabezpieczenie przechowywanych materiałów budowlanych. 10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zadeklarowania odnawiania polisy na okres wykonywania obowiązków umownych. 11. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie prac dekarskich, ciesielskich, murarskich, tynkarskich, ziemnych oraz ogólnobudowlanych. Uprawnienia Zamawiającego związane z wykonywaniem czynności kontrolnych związanych z zatrudnieniem osób opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Zobowiązanie w formie oryginału należy przedłożyć wraz z ofertą. Zobowiązanie wg. Wzoru własnego wykonawcy). Skuteczne udostępnienie potencjału w postaci doświadczenia w zakresie robót budowlanych będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez podmiot udostępniający potencjał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne o których mowa w niniejszej SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 punkt 1) niniejszej SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 punkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5) W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z rozwiązań równoważnych (urządzeń / materiałów równoważnych), zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, lub innych dokumentów potwierdzających dane techniczne /certyfikaty zgodności/ lub krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) tych urządzeń / materiałów. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany również do załączenia do oferty, tabeli porównawczej (tabeli równoważności) dla danych urządzeń / materiałów, zawierającej w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projektach ich parametry, zaś w drugiej – parametry urządzeń / materiałów oferowanych. Jeśli do oferty nie zostaną dołączone ww. dokumenty Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązań równoważnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach