Przetargi.pl
 Modernizacja Sali Gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Broniewskiego 5 w Turku

Szkoła Podstawowa nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2891831, 2891634, , fax. 0-63 2891634
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 5
  ul. Wyzwolenia 2
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2891831, 2891634, , fax. 0-63 2891634
  REGON: 31014939200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoturek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   Modernizacja Sali Gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Broniewskiego 5 w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie uzupełnień murarskich , roboty tynkarskie, okładziny ścian izolacją akustyczną, remont posadzek, roboty malarskie, wymiana osprzętu instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej i osłon grzejników c.o.. 
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności. 

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach