Przetargi.pl
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Gmina Miasto Ozorków ogłasza przetarg

 • Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7103100, 7103142 , fax. 427 103 101
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ozorków
  ul. Wigury 1
  95-035 Ozorków, woj. łódzkie
  tel. 042 7103100, 7103142, fax. 427 103 101
  REGON: 52561300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozorkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej nr 1 Obiekt objęty modernizacją ma następujące gabaryty: • powierzchnia podłogi sportowej – 448 m² • powierzchnia ścian i sufitów sali gimnastycznej i antresoli – 831 m² Po stronie północnej sali gimnastycznej usytuowana jest antresola, pod którą znajdują się szatnie – zaplecze socjalno-sanitarne. Pomieszczenie sali gimnastycznej i antresoli nie wymaga remontu kapitalnego. Biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników oraz aktualny stan techniczny budynku, planowany remont jest możliwy bez ingerencji w elementy konstrukcyjne. W ramach inwestycji zaplanowano: 1. Wymianę/Remont podłogi sali gimnastycznej z parkietu na podłogę sportową warstwową o grubości minimum 6 mm w dwóch kolorach - powierzchnia podłogi 448 m2. Istniejąca podłoga zostanie zdemontowana – zdjęcie istniejącego parkietu oraz znajdującej się pod nim warstwy papy, oczyszczenie istniejącej warstwy z desek, a w przypadku stwierdzenia złego stanu desek zostaną wymienione na nowe o takiej samej grubości. Jeżeli wystąpi taka konieczność na warstwie desek należy ułożyć warstwy papy izolacyjnej. Po ułożeniu podłogi zostaną osadzone tuleje oraz zaślepki dla słupków do piłki siatkowej - 6 kpl. Montaż podłogi zostanie połączony z wykonaniem systemu wentylacyjnego podłogi. Przy każdym grzejniku zostanie zamontowane przedłużenie grzejnika do podłogi poprzez obudowę z blachy perforowanej, a w podłodze zostaną wykonane otwory 4 cm na 90 cm. Obudowa grzejnika dokładnie zakryje te otwory. Przy drabinkach gimnastycznych w podłodze zostaną wykonane otwory o wymiarach 7,5 cm na 22,5 cm zakryte kratką podłogową z filtrem. Po montażu podłogi i systemu wentylacyjnego ułożone zostaną listwy podłogowe przyścienne i wentylacyjne. 2. Naprawę tynków i malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej oraz antresoli - 831 m2. 3. Wymianę drzwi: wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne częściowo przeszklone z szybami bezpiecznymi wraz z obróbką ościeży 2 szt. o wym. 100x200 cm. 4. Wymianę grzejników wraz z podejściami na sali gimnastycznej i antresoli. Zakres: demontaż 10 szt. grzejników żeliwnych 31 żeberkowych na sali gimnastycznej oraz demontaż 3 szt. grzejników żeliwnych 31 żeberkowych na antresoli wraz z 6 szt. tzw. elektrycznych aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Wymiana rur wraz z ich malowaniem. Na sali gimnastycznej zostanie zamontowanych 10 szt. grzejników stalowych dwupłytowych GP-4 C 22 600/1600, natomiast na antresoli 6 szt. grzejników stalowych dwupłytowych GP-4 C 22 600/1200. Ponadto zamontowane zostaną 32 szt. zaworów przelotowych, 16 szt. zaworów odpowietrzających i 16 szt. zaworów z głowicą termostatyczną. 5. Wymianę osłon grzejników na sali gimnastycznej na osłony z rur stalowych nierdzewnych wraz z osadzeniem w ścianie w sposób umożliwiający regulację grzejników wraz z demontażem starych osłon - 26 mb. 6. Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej i antresoli polegające na montażu centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wyposażonej w nagrzewnicę elektryczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634). Ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach