Przetargi.pl
Modernizacja rozdzielnicy głównej RGNN z wymianą układu SZR, alokacją WLZ oraz wymiana rozdzielnic piętrowych z alokacją odbiorów w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-109 Warszawa, Ks. Trojdena
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5970790 , fax. 022 5970715
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa
  Ks. Trojdena 4
  02-109 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5970790, fax. 022 5970715
  REGON: 01308279800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iimcb.gov.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja rozdzielnicy głównej RGNN z wymianą układu SZR, alokacją WLZ oraz wymiana rozdzielnic piętrowych z alokacją odbiorów w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rozdzielnicy głównej RGNN z wymianą układu SZR, alokacją WLZ oraz wymiana rozdzielnic piętrowych z alokacją odbiorów w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową i inwentaryzacją instalacji stanowiącymi załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wpłacić/wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium można wnieść w: 3.1. w pieniądzu, przelewem z dopiskiem „wadium, nr sprawy „ADZ.261.27.2020" na rachunek Zamawiającego: Alior Bank S.A. 11 2490 0005 0000 4530 4476 0437; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym . 5. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego, np. w kancelarii w siedzibie Zamawiającego przed terminem składania ofert lub złożyć wraz z ofertą w takiej formie aby możliwym był późniejszy zwrot ww. dokumentu wykonawcy. W przypadku składania dokumentu potwierdzającego złożenie wadium musi być on opisany jednoznacznie jakiego postępowania dotyczy (np. na kopercie). 6. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania - zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczającym jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Zaleca się, aby Wykonawca podał w ofercie formę, w jakiej zostało wniesione wadium oraz datę wniesienia wadium lub złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium, np. kopię polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, ale nie jest to warunek konieczny). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie/wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy i w art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium (zaleca się wskazanie przepisów ustawy, tj. art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy) lub poprzez wskazanie co najmniej ustawy. 10. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy 11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oryginał nie jest wymagany) przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców. 4. W celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawca bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach