Przetargi.pl
Kompleksowa przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kotuń

Gmina Kotuń ogłasza przetarg

 • Adres: 08-130 Kotuń, ul. Siedlecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 414 383 , fax. 25 632 78 30
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kotuń
  ul. Siedlecka
  08-130 Kotuń, woj. mazowieckie
  tel. 256 414 383, fax. 25 632 78 30
  REGON: 71158246300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kotuń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenia kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bojmie, Cisie-Zagrudzie, Kępa, Łączka, Mingosy, Nowa Dąbrówka, Oleksin, Pieńki, Pieróg, Trzemuszka, Żdzar, Czarnowąż. Zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi przebudowy oświetlenia oraz wymaganiami zamawiającego, w zakresie zamówienia przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej dla wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zapewniającej: a) wymianę istniejących energochłonnych opraw rtęciowych i sodowych oświetlenia drogowego na oprawy energooszczędne z diodami elektroluminescencyjnymi – oprawy typu LED oraz montaż dodatkowych opraw w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, b) wymianę wysięgników, przewodów zasilających oprawy oświetleniowe i zabezpieczeń na słupach sieci napowietrznej; wysięgniki w dobrym stanie technicznym i odpowiednich parametrach nie podlegają wymianie. Wysięgniki nie podlegające wymianie należy oczyścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie. c) przypadku wymiany oprawy na istniejącym wysięgniku przewidziano również wymianę przewodów zasilających oprawy oświetleniowe i zabezpieczeń na słupach sieci napowietrznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45315700-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach