Przetargi.pl
Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 83 05 400 , fax. 22 83 05 399
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
  ul. Mikołaja Kopernika 43
  00-328 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 83 05 400, fax. 22 83 05 399
  REGON: 00029752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Nr części Nazwa części 1 Produkty lecznicze I 2 Produkty lecznicze II 3 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementy diety, produkty farmaceutyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.3). Formularz asortymentowo-cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że posiada: a) Dla części 1 i dla części 2 i dla części 3 zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2008. Nr 45 poz. 271 ze zm.) oraz; b) Tylko dla części 1 zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi (zgodnie z art. Art. 40. ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 124)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Formularz asortymentowo - cenowy. (ta część, w której swoją ofertę składa Wykonawca) 3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach