Przetargi.pl
Dostawa materiałów używanych w przypadku zespalania kości wraz z dzierżawą instrumentarium

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, ul. Szpitalna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 572 201 , fax. 0-23 657 29 82
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 56
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 236 572 201, fax. 0-23 657 29 82
  REGON: 30127900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zuromin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów używanych w przypadku zespalania kości wraz z dzierżawą instrumentarium
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów używanych w przypadku zespalania kości wraz z dzierżawą instrumentarium zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach