Przetargi.pl
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach

Gmina Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 27-230 Brody, ul. St. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 711 205 , fax. 412 711 231
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brody
  ul. St. Staszica 3
  27-230 Brody, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 711 205, fax. 412 711 231
  REGON: 29101000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynkach na terenie Gminy Brody wraz z utworzeniem punktu napraw i ponownego użycia. Powyższa inwestycja ma na celu wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - Wykonanie nawierzchnia drogowej, utwardzenie placu, budowa ogrodzenia. Zakup wagi samochodowej wraz z montażem. Remontu dwóch budynków w celu przystosowania go na potrzeby PSZOK (budynek administracyjny oraz budynek socjalno – magazynowy, w którym znajduje się m.in. punkt napraw i ponownego użycia), oświetlenie terenu oraz monitoring; - zakup kontenerów (KP36, KP26, KP15, KP-7), pojemników wraz z oznakowaniem (na baterię, akumulatory, odpady medyczne oraz świetlówki), stołu warsztatowego, zestawu narzędzi ręcznych, komputera, drukarki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach