Przetargi.pl
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów Trzeci od km 0+005 do km 0+255 i od km 0+700 do km 0+955

GMINA CHRZANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-305 Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHRZANÓW
  Chrzanów Trzeci 112
  23-305 Chrzanów, woj. lubelskie
  REGON: 830409560
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów Trzeci od km 0+005 do km 0+255 i od km 0+700 do km 0+955
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów Trzeci od km 0+005 do km 0+255 i od km 0+700 do km 0+955”W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe:a) Rozbiórka uszkodzonej nawierzchnib) Mechaniczne czyszczenie warstw konstrukcyjnychc) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjned) Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm – gr. 20 cm /15cme) Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63mm – gr. 10 cmf) Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,9kg/m2g) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 4 cmh) Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 3 cmi) Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,45kg/m2j) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 5 cm /4cmk) Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C25/30 - gr. 18cml) Plantowanie poboczy ziemnychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:• Pomocniczym przedmiarze robót,• Dokumentacji technicznej,- które stanowią załącznik nr 6 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach