Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej

GMINA CHRZANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-305 Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHRZANÓW
  Chrzanów Trzeci 112
  23-305 Chrzanów, woj. lubelskie
  REGON: 830409560
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.eurzad.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody, prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, budowa oczyszczalni ścieków”• przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody – zakres robót obejmuje: branżę elektryczną: tablice rozdzielcze i szafy sterownicze, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, zasilanie gniazd i urządzeń, montaż grzejników elektrycznych, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze, pomiary; branża budowlana: - wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja, prace wewnętrzne; • prace modernizacyjne na sieci wodociągowej – zakres robót obejmuje: branżę sanitarną: roboty demontażowe, roboty montażowe, wymiana zasów i hydrantów na sieci wodociągowej- roboty ziemne, demontaż zasuw i hydrantów, montaż nowych zasów i hydrantów, wymiana rurociągu tłocznego od studni do pompowni- roboty ziemne, roboty montażowe, wymiana odcinka sieci wodociągowej- roboty ziemne (dopuszcza się wykonie wymiany rurociągu metodą przewiertu kontrolowanego - teren po wykonywanych pracach należy przywrócić do stanu poprzedniego), roboty montażowe;• budowa oczyszczalni ścieków - zakres robót obejmuje: branżę sanitarną:- roboty ziemne, roboty montażowe;Część 2 zamówienia. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp- zakres robót obejmuje: branżę elektryczną: instalacja fotowoltaiczna (montaż paneli, inwertera, rozdzielni), - konstrukcje pod panele wolnostojące, instalacja odgromowa - mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III (przedmiar poz. 6,7)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ:Cz. 1: 7 000 zł (siedem tysięcy złotych)Cz. 2: 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych)12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 10 9410 1010 2002 2000 0156 0003 Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, oddział Chrzanów z adnotacją: -„ zamówienie pn.– Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej cz....12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) – d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.12.6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.12.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla cz.1:a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie urządzeń wodociągowych o łącznej wartości wszystkich wykonanych robót co najmniej 200 000 zł brutto z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w wolucie obcej – będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.Dla cz. 2:a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości wszystkich wykonanych robót co najmniej 100 000 zł brutto z załączeniem dowodów określających, że zamówienie zostało wykonane należycie.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w wolucie obcej – będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach