Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej

GMINA CHRZANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-305 Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHRZANÓW
  Chrzanów Trzeci 112
  23-305 Chrzanów, woj. lubelskie
  REGON: 830409560
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody, prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, budowa oczyszczalni ścieków”• przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody – zakres robót obejmuje: branżę elektryczną: tablice rozdzielcze i szafy sterownicze, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, zasilanie gniazd i urządzeń, montaż grzejników elektrycznych, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze, pomiary; branża budowlana: - wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja, prace wewnętrzne;• prace modernizacyjne na sieci wodociągowej – zakres robót obejmuje: branżę sanitarną: roboty demontażowe, roboty montażowe, wymiana zasów i hydrantów na sieci wodociągowej- roboty ziemne, demontaż zasuw i hydrantów, montaż nowych zasów i hydrantów, wymiana rurociągu tłocznego od studni do pompowni- roboty ziemne, roboty montażowe, wymiana odcinka sieci wodociągowej- roboty ziemne (dopuszcza się wykonie wymiany rurociągu metodą przewiertu kontrolowanego - teren po wykonywanych pracach należy przywrócić do stanu poprzedniego), roboty montażowe;• budowa oczyszczalni ścieków - zakres robót obejmuje: branżę sanitarną:- roboty ziemne, roboty montażowe;„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp- zakres robót obejmuje: branżę elektryczną: instalacja fotowoltaiczna (montaż paneli, inwertera, rozdzielni), - konstrukcje pod panele wolnostojące, instalacja odgromowa - mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III (przedmiar poz. 6,7)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach