Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczenia do przechowywania w gmachu Ministerstwa Finansów depozytów stanowiących wartości niepieniężne oraz przeniesienie pomieszczenia kasy z obecnej lokalizacji do nowej wraz z jego dostosowaniem

Ministerstwo Finansów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 54 00 , fax. 22 694 52 68
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 54 00, fax. 22 694 52 68
  REGON: 22170000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/finanse

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczenia do przechowywania w gmachu Ministerstwa Finansów depozytów stanowiących wartości niepieniężne oraz przeniesienie pomieszczenia kasy z obecnej lokalizacji do nowej wraz z jego dostosowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, modernizacji pomieszczenia do przechowywania w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 12, depozytów stanowiących wartości niepieniężne oraz przeniesienie pomieszczenia kasy z obecnej lokalizacji do nowej wraz z jego dostosowaniem. 2. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, 2) wykonanie prac budowlano-montażowych, 3) wykonanie prac towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi. 3. Szczegółowy zakres robót określa Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik C do SIWZ). 4. Wykonawca prowadził będzie prace w czynnym budynku biurowym, który jest usytuowany na terenie pomnika historii i w części zewnętrznej (elewacja i dach) jest wpisany do rejestru zabytków, całodobowo w dni robocze i dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe będą prowadzone w dni robocze w godzinach od 17.00 do 07.00 rano dnia następnego oraz w dni wolne od pracy. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, w ramach ceny oferty, wszystkich prac i działań, również tych nieujętych w załączniku nr 1 do Wzoru umowy, lecz koniecznych na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz uznanej wiedzy technicznej, w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę (gdy dotyczy), przez cały czas realizacji zamówienia, osób do wykonywania czynności wskazanych w załączniku nr 2 pkt II do Wzoru umowy (Załącznik C do SIWZ). 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach