Przetargi.pl
Dostawy środków dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 121 866 , fax. 486 121 381
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej
  ul. Sienkiewicza 29
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 486 121 866, fax. 486 121 381
  REGON: 67014001500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, które podzielono na 9 części: zadanie nr 1: Preparaty do dezynfekcji i mycia skóry, zadanie nr 2: Preparaty do ran i błon śluzowych, zadanie nr 3: Preparaty do dezynfekcji i mycia narzędzi, zadanie nr 4: Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich w automatycznej myjni CHOYANG CYW-100, zadanie nr 5: Preparaty do dezynfekcji powierzchni, zadanie nr 6: Dezynfekcja powierzchni, zadanie nr 7: Preparaty do powierzchni o działaniu sporobójczym, zadanie nr 8: Preparat bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji, zadanie nr 9: Roztwory do płukania ran. Wykonawca oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym m.in.: - w ustawie z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (t. j.: Dz. U. 2018, poz.2231 ze zm.) - w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. 2020 poz.944), - w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. 2020, poz.186), z uwzględnieniem w szczególności wymagań w zakresie jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Produkty składające się na przedmiot zamówienia muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w działalności leczniczej podmiotów leczniczych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa - odpowiednio dla danej kategorii produktów/ ich klasyfikacji - w tym pozwolenie na obrót, odpowiedni atest, świadectwo bądź certyfikat. Muszą to być preparaty spełniające wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe. Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, nie posiadający wad i nie obciążony prawami osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach