Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zspołów Abstynencyjnych WZOP sp. zo. o. w Sokołówce

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 62840 Koźminek, Sokołówka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7637013 w, 21 , fax. 627 637 216
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Sokołówka 1
  62840 Koźminek, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7637013 w, 21, fax. 627 637 216
  REGON: 91689700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zspołów Abstynencyjnych WZOP sp. zo. o. w Sokołówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach niniejszego zamówienia przewidziana jest przebudowa części pomieszczeń oraz prace remontowe w oddziale ( prace malarskie, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gres,wymiana oświetlenia ogólnego i awaryjnego, wykonanie instalacji przyzywowej)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych)na podane konto w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postepowaniu w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach