Przetargi.pl
Budowa sali wiejskiej w Bieganinie Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Raszków ogłasza przetarg

 • Adres: 63440 Raszków, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 343 510 , fax. 627 350 665
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszków
  Rynek 32
  63440 Raszków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 343 510, fax. 627 350 665
  REGON: 53043600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali wiejskiej w Bieganinie Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sali wiejskiej w Bieganinie Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje: Roboty branży Budowlanej: 1. Roboty ziemne - kpl. 1 2. Roboty fundamentowe - kpl. 1 3. Konstrukcja przyziemia - kpl. 1 4. Konstrukcja i pokrycie dachu - kpl. 1 5. Stolarka okienna i drzwiowa zew. I wewn. - kpl. 1 6. Tynki wewnętrzne, okładziny sufitów - kpl. 1 7. Posadzki - kpl. 1 8. Docieplenie i okładziny elewacyjne - kpl. 1 9. Opaska wokół budynku - kpl. 1 10. Zagospodarowanie terenu - kpl. 1 11. Zieleń - kpl. 1 Roboty branży sanitarnej: 1. Przyłącze wodociągowe - kpl. 1 2. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna - kpl. 1 3. Instalacja wodociągowa wewnętrzna - kpl. 1 4. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - kpl. 1 5. Wentylacja mechaniczna - kpl. 1 Roboty branży elektrycznej: 1.Zasilanie obiektu, ZK-PWP1, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie zewnętrzne - kpl.1 2. Instalacja gniazd 230V/400V - kpl. 1 3. Instalacja oświetlenia - kpl. 1 4. Instalacja wyrównawcza - kpl. 1 5. Instalacja odgromowa - kpl. 1 6. Pomiary elektryczne - kpl. 1 Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ. 2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określona Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 3) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w dniu zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie – rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. 4)W momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Treść informacji na tablicy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. . W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Tablica powinna zostać wykonana z trwałych materiałów zapewniających długie użytkowanie. Koszt tablicy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana , obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 6)Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 7) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 8) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy. 9) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 10) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny, w okresie gwarancji, bieżącej konserwacji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektów, o także przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 12) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 13) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad 14) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych ( dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla budynków) wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej potwierdzonej wpisami do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierać w szczególności zapis potwierdzający zgodność pomiaru powykonawczego z zatwierdzonym projektem budowlanym łącznie z zarejestrowaniem w właściwym ośrodku geodezyjnym) 16) Zamawiający ureguluje zobowiązania z tytułu wykonanych przez Wykonawcę robót: do wysokości kwoty ofertowej w II ratach Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia. Dokumentacja do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków pok. nr 2 1.1 Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) Dokumentacja projektowa b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c )Przedmiar robót d) Harmonogram rzeczowo finansowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: )posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 300.000,00 PLN ; b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00PLN.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz oferty, Załącznik nr 2 do SIWZ -wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w SIWZ wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, Załącznik nr 3 do SIWZ -wzór oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach