Przetargi.pl
Modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 622 120 , fax. 585 622 120
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 585 622 120, fax. 585 622 120
  REGON: 22115029200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oznaczone tytułem: modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 2.2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków UE w ramach programu: Nie 2.3. W ramach przebudowy do wykonania są przede wszystkim następujące prace budowlane: c) modernizacja pokrycia dachu z blachy falistej budynku hali sportowej poprzez ocieplenie i pokrycie warstwą papy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 7 000,00 zł. 8.2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium ma być wniesione w pieniądzu. 8.3. Wpłata wadium ma być dokonana przelewem na rachunek banku rachunek 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 z tytułem przelewu „wadium - przetarg: „modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1” 8.5.Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom zostaną odrzucone. 8.6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 8.7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach