Przetargi.pl
Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku wraz z rekonfiguracją warstwy sieciowej.

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 236 129 , fax. 583 236 529
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 236 129, fax. 583 236 529
  REGON: 59846300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku wraz z rekonfiguracją warstwy sieciowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach tego zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie dostawa, instalacja i uruchomienie elementów warstwy sieciowej wraz z jej rekonfiguracją oraz integracją z miejskim systemem monitoringu wizyjnego, funkcjonującym na terenie miasta Gdańska a także przeniesienie urządzeń rejestrujących do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 20 000,00 zł. Szczegółowe informacje dot. wnoszenia wadium zawarte są w Rozdziale 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach