Przetargi.pl
dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 606 700, , fax. 586 606 701
 • Data zamieszczenia: 2020-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
  al. Grunwaldzka 216
  80-266 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 586 606 700, , fax. 586 606 701
  REGON: 17417920000100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do zamawiającego fabrycznie nowych i wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz o takich samych parametrach technicznych: 15 laptopów – część I zamówienia, 50 komputerów stacjonarnych – część II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach