Przetargi.pl
Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw” - zad. 2020/33.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 888 98 01, , fax. 22 888 98 02
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 888 98 01, , fax. 22 888 98 02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw” - zad. 2020/33.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw - zad. 2020/33. 3.2 Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w „Projekcie budowlanym” oraz „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót”. 3.3 Przedmiar robót należy traktować jako dokument dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. 3.4 Roboty powinny być wykonane w następującym zakresie: • roboty przygotowawcze – uprzątnięcie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, • przeniesienie kosza do gry w koszykówkę, • demontaż stołu do tenisa i utylizacja, • demontaż i utylizacja istniejących urządzeń wyposażenia placu, • przeniesienie i montaż zabawek istniejących, • usunięcie istniejącej nawierzchni poliuretanowej pod karuzelą tarczową, • usunięcie istniejącego drzewa, • wykonanie oświetlenia, • tyczenie stref bezpiecznych urządzeń, • usunięcie górnej warstwy ziemi urodzajnej z terenu nowoprojektowanego placu zabaw wraz z wywozem urobku poza teren robót, • korytowanie pod nawierzchnie piaskową, • wykonanie fundamentów kotwiących, umożliwiających montaż urządzeń zabawowych, • montaż obrzeży betonowych, stanowiących obramowanie nawierzchni piaskowej, • wykonanie nowej warstwy nawierzchni piaskowej, • montaż małej architektury i urządzeń zabawowych na terenie projektowanego placu zabaw wg wytycznych producenta, • wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, • wykonanie trawnika z siewu, • uprzątnięcie terenu. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach