Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Gałecka - Janki

Urząd Gminy Rusinów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-411 Rusinów, Żeromskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6727022 , fax. 48 6727023
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Rusinów
  Żeromskiego 4
  26-411 Rusinów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6727022, fax. 48 6727023
  REGON: 54534300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rusinow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Gałecka - Janki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja w/w przedsięwzięcia powinna odbywać się w następującej kolejności: 1. Ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowych robót. 2. Wykonanie robót ziemnych 3. Przedłużenie przepustu 4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 mm 5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm 6. Skropienie między warstwowe 7. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70. 8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70. 9. Zdjęcie oznakowania pionowego. Zakres projektowy: Opracowanie obejmuje część drogową w km 0+000 + 0+903. W projekcie ujęto roboty ziemne, budowę konstrukcji nawierzchni wraz z umocnionymi poboczami , przedłużeniem przepustu drogowego oraz oznakowanie pionowe. 1. Stan projektowany. 1.1. Plan sytuacyjny. Projektowana droga przebiega po istniejącym śladzie drogi. Początek zaprojektowano w km 0+000 tj. Istniejąca droga gminna rozpoczyna swój bieg w miejscu zmiany nawierzchni na gruntową, przebiega przez tereny rolne, leśne, koniec projektowanego odcinka przypada w miejscu zmiany nawierzchni na bitumiczną tj. granica zabudowy wsi Janki. Załamania trasy w planie projektuje się złagodzić łukami kołowymi o parametrach pokazanych na rys. Nr 2/1 i 2/2. 1.2. Przekrój podłużny. W układzie wysokościowym niweletę nawierzchni ulicy zaprojektowano przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego ukształtowania terenu, minimalnych robotach ziemnych, z zachowaniem normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Załamania niwelety w przekroju podłużnym projektuje się złagodzić łukami pionowymi o parametrach pokazanych na rys. Nr 3. 1.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw łamanych 0/63 mm stab. mech. gr. 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 8 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 dla KR 1 gr. 4 cm A - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 dla KR1 gr.3 cm 1.4.Pobocza Projektuje się obustronne pobocza szerokości 0,5 m umocnione kruszywem łamanym sortowanym 0/31,5 mm grubości 10 cm. 1.5.Przekrój normalny Na całym odcinku zaprojektowano przekrój drogowy charakteryzujący się szerokością jezdni: 4,0 m i pochyleniem daszkowym 2%, z obu stron pobocza o szerokości 0,5 m i pochyleniu 8% na zewnątrz. Szczegóły pokazano na rys. Nr 4. 1.6.Odwodnienie. Odwodnienie pasa drogowego następuje poprzez zastosowanie pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni. Remont przepustu: · ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : wyznaczenie głównych punktów w trasy, ścinanie drzew; · ROBOTY ROZBIÓRKOWE: rozbiórka istniejących ścianek, rozebranie nawierzchni; · ROBOTY ZIEMNE : formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczenie podłoża, ręczne plantowanie gruntu, pobocza gruntowe; · PRZEPUST: betonowanie fundamentów ścianek, wykonanie ścianek z betonu, montaż mikrozbrojenia, uzupełnienie szczelin, wykonanie warstwy zabezpieczającej, izolacja, umocnienie stożków; · PODBUDOWY: warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z chudego betonu, skropienie podbudowy; · NAWIERZCHNIE : Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W warstwa wiążąca gr. 4 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm, · URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA: montaż barier drogowych i mostowych. Szczegółowy zakres robót umieszczono w projekcie budowlanym (załącznik do postępowania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w jednej z form określonych w art. 45, ust. 6 Prawo Zamówień Publicznych do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Przysucha filia Rusinów: nr 56 9145 1053 3200 2378 2000 0017. 3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj.: jego nazwę i adres, b) określać kwotę gwarantowaną w PLN, c) określać termin ważności gwarancji, d) podać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł ( np. wadium, należyte zabezpieczenie umowy), e) być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie, f) przewidywać wszystkie przypadki utraty wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając: 1) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach