Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim.

Gmina Stronie Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 719 , fax. 74 811 77 32
 • Data zamieszczenia: 2021-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stronie Śląskie
  ul. Kościuszki 55
  57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 719, fax. 74 811 77 32
  REGON: 89071816500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stronie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki na odcinku od ronda do budynku Kościuszki 72 Obejmuje ono: 1.1 Demontaż 24 sztuk starych słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (transport do 1 km). 1.2 Dostawa i montaż 24 nowych słupów z oprawami i fundamentami, z czego: - 21 sztuk słupów aluminiowych anodowanych w kolorze oliwkowym z wysięgnikiem pojedynczym spawanym pod oprawę, wizerunek słupa ma nawiązywać stylistycznie do słupa z wysięgnikiem pojedynczym pod jedną oprawę pokazanego na rys.1 załącznik nr 9 do SIWZ, - 1 sztuka słupa aluminiowych anodowanych w kolorze oliwkowym z czterema wysięgnikami spawanymi pod oprawę, wizerunek słupa ma nawiązywać stylistycznie do słupa z wysięgnikiem pojedynczym pod jedną oprawę pokazanego na rys.1 załącznik nr 9 do SIWZ, ale ma być z wysięgnikiem poczwórnym pod cztery oprawy, - 2 sztuki słupa aluminiowych anodowanych w kolorze oliwkowym z dwoma wysięgnikami spawanymi pod oprawy, wizerunek słupa ma nawiązywać stylistycznie do słupa z wysięgnikiem pojedynczym pod jedną oprawę pokazanego na rys.1 załącznik nr 9 do SIWZ, ale ma być z wysięgnikiem podwójnym pod dwie oprawy. Wszystkie słupy anodowane w kolorze oliwkowym (odpowiednik w palecie RAL7002). z zabezpieczeniem dolnej części słupa elastomerem pod kolor słupa. Słupy powinny być dodatkowo wyposażone w okablowanie, uchwyt umożliwiający montaż gniazda i gniazdo do podłączania (np. do iluminacji świątecznych itp.) Słupy należy oznaczyć kolejnymi numerami zgodnie z załączony rysunkiem. Podczas wymiany słupów założyć należy możliwość małej zmiany lokalizacji posadowienia fundamentu oraz możliwą konieczność przedłużenia kabli zasilających lampę. 1.3 Dostawę i montaż 29 sztuk nowych opraw LED. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze oliwkowym (odpowiednik w palecie RAL7002). Całkowity pobór mocy oprawy jak również jej optykę, dostosować do wymagań obowiązujących klas oświetleniowych, moc całkowita oprawy max 80W przy strumieniu świetlnym oprawy min. 8950 lm. Temperatura barwy światła 3500 K +/- 3%. Zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe. Moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem. IP66 modułu optycznego i zasilacza, wymaga się zabezpieczania przepięciowego poza zasilaczem min.10kV. Oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat. Należy przedstawić karty katalogowe opraw inwestorowi celem akceptacji. Wizerunek zgodny rys.2 załącznik nr 9 do SIWZ. Obudowa opraw anodowana w kolorze oliwkowym (odpowiednik w palecie RAL7002). Lokalizację punktów oświetleniowych przedstawiono w załączniku nr 11do SIWZ. Oferent jest zobowiązany będzie do uzyskania zgody od administratora drogi powiatowej na prowadzenie robót w pasie drogi oraz do wykonania i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji robót. Dopuszcza się zastosowanie rozwiazań równoważnych. Wizerunekki opraw i słupów (załącznik nr 9 do SIWZ) zostały przedstawione pogladowo, zaproponowane rozwiazanie ma nawiazywać wizualnie do tego przedstawionego w przedmiocie zamówienia, Każdorazowo wraz zofertą należy przedstawić zamawiającemu karty katalogowe/produktowe celem weryfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach