Przetargi.pl
Modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Zdrojowa Góra"

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 64920 Piła, Al. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2142667 , fax. 0-67 2142668
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
  Al. Poznańska 126
  64920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 2142667, fax. 0-67 2142668
  REGON: 57006453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Zdrojowa Góra"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na podstawie Programu funkcjonalno- użytkowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych i wykonanie na ich podstawie robót budowlanych w ramach modernizacji ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej „Zdrojowa Góra” polegających na budowie stropu w sali edukacyjnej w budynku Nadleśnictwa Zdrojowa Góra przy Al. Poznańskiej 126 w miejscowości Piła. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz wykonanie (wykonanie robót budowlanych) zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stropu w sali edukacyjnej w istniejącym budynku Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Przedmiotowa lokalizacja inwestycji znajduje się w istniejącym budynku Nadleśnictwa Zdrojowa Góra zlokalizowanym przy Al. Poznańskiej 126 w miejscowości Piła - działka ewidencyjna nr 8136/11, jed. ewid. 301901_1 Piła , obręb 0037 m. Piła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają: 1.Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) Modernizacja Ośrodka edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zdrojowa Góra” przy Al. Poznańskiej 126 w Pile stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.); W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wymaganą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKP BP O/ Piła, nr rachunku 06 1020 3844 0000 1302 0006 7587 w takim terminie, aby pieniądze znalazły się na koncie zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy wnieść przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego, tak aby wadium znalazło się w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 5.Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego oraz zobowiązywać do zapłaty ustalonej kwoty wadium w sytuacji wystąpienia co najmniej jednego przypadku powodującego zatrzymanie wadium przez zamawiającego określonego w ustawie, a także obejmować cały okres związania ofertą. 6.Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Jeżeli wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt.: 1.5 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w pkt. 1.5 lit. b i c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, zgodne z terminami wskazanymi w pkt. 1 powyżej. 3.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1.5 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, zgodne z terminami wskazanymi w pkt. 1 powyżej. 4.Wszystkie dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z przepisami zawartymi w części VIII niniejszej SIWZ. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 1.5 powyżej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, natomiast dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 1.6 powyżej składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie i na zasadach opisanych w części VIII niniejszej SIWZ. 4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w części X pkt 1.3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach