Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2019.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSiR, w roku 2019. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje formularzy cenowych dla części na które składa ofertę, pominięcie pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. • I część: sukcesywne dostawy produktów mięsnych i wędlin, do restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, zapewni do użytkowania przez Zamawiającego nieodpłatnie, przez cały okres trwania umowy, minimum 1 przeszkloną witrynę chłodniczą o pojemności 400 l z zakresem temperatur od 2 do 12 ºC i 3 sztuki zamrażarek o pojemności 280 dm³ każda, które na swój koszt i niebezpieczeństwo dostarczy i zamontuje w miejscu realizacji zamówienia. • II część: sukcesywne dostawy warzyw i owoców, dla restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia na dostawę warzyw i owoców, zapewni do użytkowania przez Zamawiającego nieodpłatnie, przez cały okres trwania umowy, minimum 1 lodówkę o pojemności 750 l, którą na swój koszt i niebezpieczeństwo dostarczy i zamontuje w miejscu realizacji zamówienia. • III część: sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych, dla restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 3 do SIWZ, • IV część: sukcesywne dostawy napojów alkoholowych i piwa, dla: a) restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, oraz Oddziału Rataje w Poznaniu, os. Piastowskie 106 a, zgodnie z załączonymi formularzami cenowymi- załącznik nr 4 do SIWZ, - V część: sukcesywne dostawy napojów bezalkoholowych, dla: a) restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98 b) Oddziału Rataje w Poznaniu, os. Piastowskie 106 a, c) Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu, ul. Gdańska 1, d) Dyrekcji POSiR w Poznaniu, ul. Chwiałkowskiego 34, zgodnie z załączonym formularzam cenowym- załącznik nr 5 do SIWZ, • VI część: sukcesywne dostawy ryb, dla restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 6 do SIWZ, - VII część: sukcesywne dostawy przetworów, dla restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 7 do SIWZ, - VIII część: sukcesywne dostawy mrożonek, dla restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 8 do SIWZ, Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia na dostawę mrożonek, zapewni do użytkowania przez Zamawiającego nieodpłatnie, przez cały okres trwania umowy, minimum 5 sztuk zamrażarek o pojemności 280 dm³ każda, które na swój koszt i niebezpieczeństwo dostarczy i zamontuje w miejscu realizacji zamówienia. - IX część: sukcesywne dostawy przypraw, dla restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 9 do SIWZ, - X część: sukcesywne dostawy artykułów suchych, dla: a) restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98, b)Oddziału Rataje w Poznaniu, os. Piastowskie 106 a, c) Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu, ul. Gdańska 1, d) Dyrekcji POSiR w Poznaniu, ul. Spychalskiego 34, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 10 do SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia. Produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich normach, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP. oraz być świeże, dobrej jakości i w I gatunku. Powinny posiadać aktualny termin przydatności do spożycia i dopuszczenie do obrotu, wydane przez uprawnione podmioty. Zamawianie towaru odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu całego okresu trwania umowy. Zamawiane towary należy dostarczać na koszt własny wykonawcy w uzgodnionym terminie ( tego samego dnia lub w dniu następnym max 24 godziny od złożenia zamówienia), również w soboty do magazynu Oddziału, który dokonał zamówienia lub w inne miejsce wskazane przez Kierownika zamawiającego Oddziału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamówionego towaru w ramach poszczególnych asortymentów w zależności od zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, z wyjątkiem Części IV zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U 2018. 2137)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach