Przetargi.pl
Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chmielno

Gmina Chmielno ogłasza przetarg

 • Adres: 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6842212 w. 47 , fax. 586 842 216
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielno
  ul. Gryfa Pomorskiego 22
  83-333 Chmielno, woj. pomorskie
  tel. 058 6842212 w. 47, fax. 586 842 216
  REGON: 19167492500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chmielno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chmielno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem następujących urządzeń pomiarowych do oczyszczalni ścieków w Garczu: a) optyczną sondę tlenową, b) sondę do pomiaru gęstości osadu, c) elektrodę jonoselektywną do amoniaku, potasu, azotanów i chlorków, sondę temperatury i wbudowany system referencyjny, d) armaturę montażową do brzegu zbiornika dla sondy do pomiaru gęstości, e) zestaw montażowy do elektrody jonoselektywnej, f) moduł wyświetlacza w wersji standardowej z kolorowym ekranem dotykowym. oraz dostawę pomp recyrkulacyjnych wraz z wymianą zużytych urządzeń na reaktorach biologicznych - 2 ciągi technologiczne BBN i BBS i pierwszym rozruchem z sieci energetycznej oraz agregatu prądotwórczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach