Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowych dla robót budowlanych

Słowiński Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 117 204 , fax. 598 117 509
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Słowiński Park Narodowy
  ul. Bohaterów Warszawy
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 598 117 204, fax. 598 117 509
  REGON: 22157840000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowych dla robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych dla robót budowlanych: zadanie nr 1. Budowa przyłącza światłowodowego do budynku mieszkalnego leśniczówki w miejscowości Kluki 36, zadanie nr 2. Budowa przyłącza światłowodowego do punktu informacyjno-dydaktycznego na parkingu leśnym w Czołpinie, zadanie nr 3. Budowa przyłącza światłowodowego do budynku mieszkalnego leśniczówki w miejscowości Czołpino 2, zadanie nr 4. Przebudowa przyłącza światłowodowego z budynku mieszkalnego w miejscowości Gać 8, zadanie nr 5. Budowa przyłącza światłowodowego do masztu przeciwpożarowego w Rowach, zadanie nr 6. Budowa przyłącza światłowodowego do masztu przeciwpożarowego w Rąbce. 2. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający będzie wymagał: 1) opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla poszczególnych obiektów, 2) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację, o której mowa w ppkt.1 zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmować będzie w szczególności: 1) prace poprzedzające opracowanie przez Wykonawcę odrębnie dla każdego zadania dokumentacji techniczno - kosztorysowej: a) wykonanie niezbędnych pomiarów oraz badań do opracowania rozwiązań projektowych, b) uzyskanie w razie potrzeby, szczegółowych warunków technicznych wykonania przyłączy światłowodowych do sieci Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej od gestora sieci - Urzędu Morskiego w Gdyni, ewentualnie uzgodnienie rozbudowy/przebudowy przyłączy światłowodowych w oparciu o istniejące łącznice w obiektach SPN, c) uzyskanie, w razie potrzeby, dodatkowych danych oraz postanowień i uzgodnień branżowych od innych podmiotów, d) w zadaniu nr 2 uzgodnienie wszelkich prac poprzedzających opracowanie dokumentacji techniczno -kosztorysowej z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na realizację robót budowlanych na działce nr 2, obr. ewid. Smołdzino, gm. Smołdzino – w przypadku przebiegu przyłącza przez tę działkę, e) w zadaniu nr 2 opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – w przypadku konieczności jej sporządzenia, f) wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 2) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowych z Zamawiającym oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji Zamawiającego dla tych dokumentacji przed przystąpieniem do opracowania pozostałej części przedmiotu zamówienia. Ponadto należy uzyskać wszelkie inne uzgodnienia podmiotów zewnętrznych oraz ewentualne odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, celem umożliwienia realizacji robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane 3) opracowanie pozostałej dokumentacji techniczno - kosztorysowej: a) przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, c) niezbędnych opracowań i uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień umożliwiających realizację robót zgodnie z wymogami prawa, 4) złożenie wniosków, zgłoszeń, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, celem umożliwienia realizacji robót zgodnie z wymogami prawa: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnego pozwolenia na budowę lub sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 5) dostarczanie na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji związanej z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, złożonych wniosków, 6) sporządzenie wymaganej dokumentacji w wersji papierowej, osobno dla poszczególnych zadań, 7) sporządzenie dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej na płycie CD lub DVD – po 1egz. wg wytycznych określonych w załączniku nr 3.1, 8) pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach którego należy wykonać m.in. następujące czynności: a) sprawować nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, b) dokonać uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, c) uczestniczyć w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (projektantów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy. Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 pobyty na budowie, d) dokonać aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego w celu zgodnego z przepisami prawa zamówień publicznych przeprowadzenia postępowania (jednokrotna w ciągu 3 lat), e) przygotować i dostarczyć odpowiedzi w formie elektronicznej na zapytania na etapie realizacji procedur na roboty budowlane. 4. Dokumentacje techniczno - kosztorysowe posłużą Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, winny zostać sporządzone z uwzględnieniem przepisów tej ustawy w szczególności zawartych w art.29-30 p.z.p. 5. Dokumentacje techniczno - kosztorysowe posłużą wykonaniu robót budowlanych na terenie parku narodowego oraz obszarach Natura 2000, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 6. W przypadku zadania nr 2 opracowana dokumentacja techniczno-kosztorysowa posłuży do wykonania robót budowlanych na obszarze lub w budynku wpisanym do rejestru zabytków – działka nr 2, obr. ewid. Smołdzino Wydmy, gmina Smołdzino. 7. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonywał zamówienie przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na wykonaną dokumentację techniczno – kosztorysową gwarancji na okres 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach