Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul.Kazimierza Wielkiego w Nowym Sączu

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18-4427967 , fax. 184 427 800
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Wyspiańskiego 22
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18-4427967, fax. 184 427 800
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul.Kazimierza Wielkiego w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe i ziemne - rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie ław pod krawężniki z betonu - ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 16 cm - mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm - wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km odwodnienie - wymiana istn. studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem - kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wymiana przyłączy wpustów deszczowych, rura PP fi 200, wraz z wykopem, zasypem i obsypaniem piaskiem - sączek z rur PVC-U fi 100 w otulinie z geowłókniny z wykopem, zasypem kruszywem drenarskim, odwozem nadmiaru gruntu nawierzchnie - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu średnio 5 cm - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm, beton C20/25 - nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 12-15 cm, kostka z odzysku, na podsypce cementowej żwirowo-piaskowej M14 - wykonanie spoinowania kostki granitowej fugą żywiczną, wysokość fugi około 7cm, szerokość 0,8 - 1,2cm - fuga przeznaczona dla ruchu ciężkiego - sortowanie kostki granitowej do wymiarów 12-15cm, transport wewnętrzny - transport kostki kamiennej pojazdami samowyładowczymi na odległość do 4km - odwóz kostki niewymiarowej, przywóz, załadunek kostki wymiarowej z bazy MPK Nowy Sącz - ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku - krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki nowe - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - KR3 AC22P - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - KR3 AC16W - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - KR3 AC11S - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku, odtworzenie chodników. 2. Szczegółowy zakres robót określają: -rysunki, szkice i przekroje konstrukcyjne stanowiące integralną część siwz, -przedmiar robót stanowiący dokumentację pomocniczą do wyceny zamówienia -załącznik nr 8 do siwz, -STWiORB stanowiące integralną część siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - nie później niż w terminie składania ofert. 2.Wadium może być wniesione: a)w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą zostanie wykluczony. 4.Wadium w pieniądzu: - wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu na: “Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul.Kazimierza Wielkiego w Nowym Sączu” - za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego – do oferty należy załączyć kserokopię przelewu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto - jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5.Wadium w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją - oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie, natomiast kserokopię należy załączyć do oferty. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium o którym mowa w ust. 2 lit. b, c, d, e albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6.UWAGA: a. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wadium przetargowego, w treści gwarancji nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do realizacji tych gwarancji. b. Gwarancje muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do realizacji gwarancji. c. Gwarancje, w których ograniczono prawa Zamawiającego do spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze specyfikacji i ustawy uznane zostaną jako nie spełniające warunków. d. Zamawiający uprawniony jest do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy a w szczególności naliczonych kar umownych. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 8.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy Pzp. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach