Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem

Gmina Kolonowskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-110 Kolonowskie, Ks. Czerwionki 39
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolonowskie
  Ks. Czerwionki 39
  47-110 Kolonowskie, woj. opolskie
  REGON: 531413254
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolonowskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej namModernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli:a) wykaże (w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące ilości i rodzaj zamówień:• Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie parkingu, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto każda z robót.b) Wykonawcy, również dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału, muszą wykazać osoby (w formie wykazu), skierowane przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w czasie realizacji przedmiotu zamówienia w składzie:- kierownik budowy (1 osoba) - posiadający prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w wyżej wymienionej specjalności;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach