Przetargi.pl
Modernizacja leśniczówki Pijawne

Nadleśnictwo Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5664295-7 , fax. 875 662 878
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Suwałki
  ul. Wojska Polskiego 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5664295-7, fax. 875 662 878
  REGON: 79050489800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suwalki.bialystok.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja leśniczówki Pijawne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjnych w budynku mieszkalnym (adres administracyjny: Pijawne Polskie 1, 16-304 Nowinka). Zakres zamówienia polega w szczególności na: 1) Część budowlana:a) docieplenie fundamentów, b) docieplenie ścian i poddasza wełną mineralną, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową energooszczędną (stolarka drewniana), d) wymiana elewacji wraz z dwukrotną impregnacją desek, e) skucie i ułożenie nowej glazury i terakoty w kancelarii, dwóch łazienkach, kuchni i holu, f) wymiana istniejących umywalek, sedesów, wanny oraz prysznica (miski ustępowe –podwieszane, kompletne umywalki z szafkami podwieszanymi), g) wymiana schodów wewnętrznych wraz z balustradą, h) wykonanie dodatkowego sanitariatu przy kancelarii wraz z wyposażeniem (podwieszana miska ustępowa, podwieszana umywalka z szafką, kosz na śmieci, wieszak na papier toaletowy, wieszak na ręcznik, dozownik na mydło, szczotka do wc, lustro itp.), i) demontaż starego trzonu kuchennego w kuchni, j) cyklinowanie oraz lakierowanie istniejących parkietów, k) gładzenie i malowanie wewnętrznych ścian i sufitów (jedna ściana drewniana w kancelarii), l) wyposażenie kancelarii (rolety okienne, wycieraczka do butów, kosz na śmieci, wieszak na ubrania), m) wykonanie opaski wokół domu z kostki brukowej, instalacja masztu na flagę, n) rozbiórka oraz wykonanie nowych schodów zewnętrznych (do kancelarii oraz do części mieszkalnej). 2) Część sanitarna: a) modernizacja instalacji c.o. w tym: wymiana istniejącego kotła C.O. na pellet (piec 5 klasy), montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie ogrzewania podłogowego w kancelarii, dwóch łazienkach (nowy sanitariat w kancelarii), kuchni i holu, b) modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodnej. 3) Część elektryczna: a) wymiana istniejącej instalacji elektrycznej, b) montaż podlicznika w kancelarii, c) przeniesienie licznika głównego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości 10 000 zł. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - nr rachunku: BGŻ Augustów 97 2030 0045 1110 0000 0072 5180 z dopiskiem „wadium przetargowe – Modernizacja leśniczówki Pijawne“. 4) Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach