Przetargi.pl
„Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 11 i modernizacja korytarza w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie”

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  ul. Kazimierza Karasia 15
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
  REGON: 00066099500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 11 i modernizacja korytarza w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 11 i modernizacja korytarza w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie Części: Część nr 1 – modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Lesznie ul. Prochownia 25B. Część nr 2 – Modernizacja korytarza w Zespole Szkół Specjalnych (SP-6) w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część nr 1: Przedszkole Miejskie nr 11 - łazienka SKRZATY – kompleksowa modernizacja łazienki, - łazienka MISIE – częściowa modernizacja łazienki, - łazienka KOTKI – częściowa modernizacja łazienki, - łazienka BIEDRONKI – częściowa modernizacja łazienki, - hol – wymiana posadzki z tworzyw sztucznych na posadzkę z płytek granitogresowych (I piętro). Część nr 2: korytarz na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych (SP-6) – wymiana płytek posadzkowych, wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym z wypełnieniem z płyt mineralnych, roboty malarskie, roboty elektryczne w zakresie wymiany instalacji, rozdzielnic, opraw oświetleniowych i przeniesienia urządzeń. 4. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla każdej Części przedmiotu zamówienia. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ dotyczy Części nr 1, Załącznik nr 9 do SIWZ dotyczy Części nr 2) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. 5. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 6. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w specyfikacjach technicznych i polskich normach z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów. 7. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266). 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w przedmiarach robót oraz STWiORB. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 10. W przypadku, gdy w STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w dokumentacji projektowej, technicznej, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 11. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Robót posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Robót należeć będzie koordynowanie prac; 3) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkowanie budynku oświatowego przez uczniów, interesantów i personel szkolny; 4) utrudnienia i prace dodatkowe wynikające z wykonywania robót na terenie częściowo czynnej placówki oświatowej; 5) wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy – Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej z istniejących instalacji; 6) roboty prowadzone będą przy ograniczonym terenie robót: 7) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie robót jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych przez okres dłuższy niż 5 dni; 8) ewentualne koszty związane z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zamówienia; 9) jeżeli wystąpi taka konieczność: stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 10) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego; 11) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 12) po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót oraz terenu przyległego, demontaż obiektów tymczasowych; 13) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 14) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 15) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie dla każdej Części przedmiotu zamówienia terenu robót od Zamawiającego . 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. 8) Przygotowanie oraz zgłoszenie, w razie potrzeby, zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 9) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 10) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru. 11) Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczności odebrania robót zanikających i ulegających zakryciu, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 12) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 13) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 14) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. a) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dotyczy Części nr 1 przedmiotu zamówienia, - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dotyczy Części nr 2 przedmiotu zamówienia. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 07 1020 4027 0000 1402 1053 9643 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: ED.271.04.2019.HS Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 11 i modernizacja korytarza w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie – dotyczy Części nr …… przedmiotu zamówienia”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 3. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: ED.271.04.2019.HS Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 11 i modernizacja korytarza w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie – dotyczy Części nr ……przedmiotu zamówienia”. wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn.. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 niniejszej SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach