Przetargi.pl
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni magazynowej

Powiat Nowosolski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 586 800 , fax. 684 586 831
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosolski
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 586 800, fax. 684 586 831
  REGON: 97077758800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni magazynowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni magazynowej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestawienie asortymentowo – ilościowe zawiera Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia - aktualne na dzień składania ofert - składane przez Wykonawcę wraz z ofertą 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty ( w oryginale) – wg załącznika Nr 2 do SIWZ ; 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy ( w oryginale ) – wg załącznika Nr 2A do SIWZ; 3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie ( w oryginale ) - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – załącznik Nr 3 do SIWZ; 4) Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeżeli dotyczy); 5) Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 2. Dokumenty dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie wymagane od wykonawcy, który złożył ofertę składane bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy dostarczyć - w formie pisemnej , w oryginale - do siedziby zamawiającego na adres: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól , sekretariat - pok.122- I piętro. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach