Przetargi.pl
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni

Powiat Nowosolski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 586 800 , fax. 684 586 831
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosolski
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 586 800, fax. 684 586 831
  REGON: 97077758800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni ”. 2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej : projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim w ramach Oś 8 Nowoczesna edukacja , Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych Części zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Zestawienie asortymentowo – ilościowe dotyczące poszczególnych Części zawiera Formularz cenowy stanowiący Załączniki nr 2A/1 do nr 2A/5 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zakupić lub wykonać, dostarczyć i zamontować objęte niniejszym zamówieniem towary fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania, do miejsca / pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 6. Wszystkie sprzęty oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych (dotyczy m.in. elementów wyposażenie, dla których dopuszczenie do stosowania w placówkach oświatowych wymagane jest przepisami prawa). Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego atesty, certyfikaty i deklarację zgodności CE lub inne na dostarczone wyposażenie potwierdzające zgodność z ww. wymaganiami. 7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy określony w niniejszej SIWZ sprzęt i wyposażenie oraz dokona jego montażu i rozmieszczenia. Transportu sprzętu i wyposażenia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. 9. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ - w przypadkach, których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy materiałów , urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w specyfikacji technicznej lub innym dokumencie załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, wizualnych, materiałowych, jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów ( np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego ), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 10. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę, w tym prac wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, opłaty za utylizację odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi i dane techniczne w języku polskim. 12. Warunki realizacji zamówienia określa również wzór umowy stanowiący – Załącznik nr 7 do SIWZ. Dla poszczególnych Części wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta. Miejsce realizacji zamówienia zostało szczegółowo określone w Specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni– załącznik nr 1 do SIWZ. CPV 30230000-1; 302300000-0; 31600000-2; 31730000-2; 39130000-9; 39150000-8; 39160000-1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia - aktualne na dzień składania ofert - składane przez Wykonawcę wraz z ofertą 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty ( w oryginale) – wg załącznika Nr 2 do SIWZ ; 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy ( w oryginale ) – wg załącznika Nr 2/1 ;2A/2; 2A/3; 2A/4; 2A/5 – w zależności od Części, o którą Część zamówienia ubiega się wykonawca; 3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie ( w oryginale ) - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – załącznik Nr 3 do SIWZ; 4) Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeżeli dotyczy); 5) Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 2. Dokumenty dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie wymagane od wykonawcy, który złożył ofertę składane bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy dostarczyć - w formie pisemnej , w oryginale - do siedziby zamawiającego na adres: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól , sekretariat - pok.122- I piętro. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia . 3. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego Zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr 5 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr 6 do SIWZ. 4. Poleganie na zdolnościach innych wykonawców : Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie zachodzą okoliczności określone w art.22a ustawy Pzp 5. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.6.3.1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem skalania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Uwaga: w przypadku złożenia oświadczenia, należy złożyć je w oryginale. 6. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców ( współpartnerów ) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania : 1) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp współpartnerzy muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6.1.3), 6.2. i 6.3.1) do 6.3.3.; 3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; 4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 5) wypełniając formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach