Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów na działkach oz. nr ewidencyjnym 494/2, 492/13, 531/2, 495, 491, 531/1

Gmina Żary ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Aleja Jana Pawła II
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684707300 , fax. 684707303
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żary
  Aleja Jana Pawła II 6
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684707300, fax. 684707303
  REGON: 97077068100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów na działkach oz. nr ewidencyjnym 494/2, 492/13, 531/2, 495, 491, 531/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów położonej na działkach oz. nr ewid. 494/2, 492/13, 531/2, 495, 491, 531/1 zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową opracowaną przez Biuro Usług Drogowych Nadzory, Konsultacje, Projekty z siedzibą przy ul. Lubelskiej 32, 68-200 Żary. 2. Zakres obejmuje budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów na dwóch odcinkach (A-B o długości 243,45 m i C-D o długości 225,20 m) o łącznej długości 468,65 m. 3. Powyższa budowa polegać będzie na wykonaniu:  nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o łącznej długości 468,65 m, o parametrach: szerokość – 3,0 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego - 5,0 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 0/31,5 mm - 20 cm,  budowy gruntowych poboczy drogi o szerokości maksymalnie 2 x 50 cm i grubości 10,0 cm  budowy zjazdu na drogę powiatową nr 1094F relacji Cisowa - Boruszyn (wg osobnego opracowania)  budowy zjazdów na drogi wewnętrzne z betonu asfaltowego o grubości 5,0 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm,  budowy zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego o grubości 5,0 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm,  rozbiórki elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu,  wykonaniu osłonięcia istniejących sieci teletechnicznych,  wykonaniu osłonięcia istniejących sieci energetycznych eN,  regulacji istniejących zasuw i zaworów wodociągowych  regulacji istniejących studni kanalizacji sanitarnej w obrębie poboczy. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologie ich wykonania, wymagania materiałowe, projekt zagospodarowania terenu zostały określone w dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarach robót załączonych do SIWZ. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacja i dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacja projektową. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie. Dostarczone przez zamawiającego przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się pominięcia w nich elementów potrzebnych do zrealizowania zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać oraz zapewnić dodatkowo: - wytyczenie obiektów geodezyjnych i dozór geodezyjny wraz z pełną dokumentacją powykonawczą, - powiadomienia zarządców/właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu prac zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej, - uwzględnić wszystkie niezbędne elementy do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywały prace budowlano- montażowe, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, kierujących budową z wymaganiami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych. 2) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 85 1020 5402 0000 0202 0351 3421 z adnotacją: wadium „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów na działkach oz. nr ewidencyjnym 494/2, 492/13, 531/2, 495, 491, 531/1”  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, p. 202 lub dołączyć do oferty. 6 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:  Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z formularzem oferty oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) kosztorys ofertowy, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, 3) pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów- jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazary.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe oświadczenie Wykonawca, który złożył ofertę- przekazuje Zamawiającemu bez wezwania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach