Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo w formule zaprojektuj i wybuduj.

Gmina Szczaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 66-225 Szczaniec, Herbowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 410 379, , fax. 683 410 379
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczaniec
  Herbowa 30
  66-225 Szczaniec, woj. lubuskie
  tel. 683 410 379, , fax. 683 410 379
  REGON: 97077051100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szczaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo w formule zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń, dokonanie zgłoszenia robót do właściwego organu oraz 2) Wykonanie robót budowlanych Inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej wewnętrznej i obejmuje m.in. : - budowę jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej/ brukowca - utwardzenie poboczy, - przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 303, - utworzenie koryta odwadniającego, - wycinkę krzewów, - wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, oraz roboty wykończeniowe i porządkowe, wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w Programu funkcjonalno - użytkowego. Dokumenty zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia, zezwolenia i decyzje administracyjne. Wszystkie materiały, informacje i dokumenty, które Zamawiający posiada i udostępnia w PFU jako załączniki Wykonawca otrzymuje w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 170/18; 149 w m. Smardzewo, obręb Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Przewiduje się budowę drogi o długości ok. 162m. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej "PFU") stanowiącym załącznik do OPZ. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót oraz lokalizacja przebiegu ścieżki opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania dotyczące robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, 4. Wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od wymienionych w PFU wymagań Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty umownej. 5. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz wymagań PFU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane wadium : 5.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 6). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach