Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym budynku WTZ w Nowej Woli (sprawa nr 1/ZP/NW/20)

Fundacja Nowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Michałowo, Nowa Wola
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 668617777
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Nowa Wola
  Nowa Wola 89
  16-050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 668617777
  REGON: 36160959500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fundacjanowawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym budynku WTZ w Nowej Woli (sprawa nr 1/ZP/NW/20)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym budynku WTZ w Nowej Woli” w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1. Uwaga: Prace budowlane będą prowadzone w użytkowanym budynku. 2. Zamówienie jest realizowane przy wsparciu PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach D, F, pn. „Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym budynku WTZ w Nowej Woli”. 3. Zamawiający w dniu 12.08.2020 roku umożliwi oględziny miejsca wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego postępowania. Miejsce zbiórki o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Fundacja Nowa Wola z siedzibą w Nowej Woli, Michałowo (16-050), Nowa Wola 89.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się wypełniony i podpisany formularz ofertowy -zgodny w treści z załącznikiem nr 2. 2. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 3. Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V pkt 1a) siwz; 4. Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V pkt 1b) siwz; 5. Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w rozdziale XIV pkt 10 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział VIII pkt 1 siwz); 6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego , o którym mowa w rozdz. V, pkt 1d. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach