Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni i remont instalacji c.o. w budynku warsztatowo - socjalnym Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7582063, 7582067 , fax. 022 7582063, 7582057
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
  ul. Stefana Bryły 6 6
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7582063, 7582067, fax. 022 7582063, 7582057
  REGON: 01613749400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow-mzo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni i remont instalacji c.o. w budynku warsztatowo - socjalnym Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Modernizację kotłowni węglowej w budynku warsztatowo - socjalnym przy ulicy Stefana Bryły 6 w Pruszkowie. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Dostawę wraz z uruchomieniem dwóch kotłów o mocy 200 i 250 kW, a. Maksymalne wymiary kotła: wysokość. 1700 mm, szerokość 1450 mm, długość 2 600 mm b. Masa kotła - poniżej 1 500 kg c. Komora załadowcza - min. 600 dm3, długość polana - min. 900 mm d. Otwór załadowczy opał u - min. 400 x 850 mm e. Pojemność wodna kotła - min 800 l f. Maksymalna temperatura robocza - 90 o C 2) Wykonanie komina dla potrzeb kotła o mocy 250 kW 3) Dostawę i montaż niezbędnej armatury z pompami, rurociągami z izolacja 4) Demontaż kotła węglowego 3. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja techniczna - załączniki do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3500

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach