Przetargi.pl
Wykonanie robót instalacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną.

Miejski Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 50
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 7462703 , fax. 0-29 7462703
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Dom Kultury
  ul. 3 Maja 50 50
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 7462703, fax. 0-29 7462703
  REGON: 00028552800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót instalacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót instalacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną 1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem pomieszczenia sali kinowej, sceny, kabiny projekcyjnej: - nowoprojektowaną instalację ciepła technologicznego, - wymianę instalacji wentylacji wraz z montażem centrali N/W wyposażonej w agregat skraplający (sala widowiskowo-kinowa), - nowoprojektowaną instalację klimatyzacji w pomieszczeniu operatora (kabina projekcyjna). 2. Szcegółowy opis przedmiotu zamówenia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 26 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 ). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-09-29 do godz. 11:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdkostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach