Przetargi.pl
Dostawa mikroskopu Postępowanie nr WEiTI/15/S/BZP/2014/1030

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234 51 01 , fax. 0-22 234 58 97
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19 15/19
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 234 51 01, fax. 0-22 234 58 97
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mikroskopu Postępowanie nr WEiTI/15/S/BZP/2014/1030
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mikroskopu o polu widzenia co najmniej 5-25 mm i powiększeniu co najmniej 5-40 dla projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: -Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. -Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. -Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. -Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, kable, itp. -Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania określone w normach zharmonizowanych przeniesionych do prawa polskiego. Szczegółowe określenie zakresu gwarancji i serwisu oraz pełny opis techniczny dla przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny. Miejsce dostawy dla przedmiotu postępowania: Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Użytkowników tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 08, 00-665 Warszawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach