Przetargi.pl
Modernizacja istniejących pomieszczeń na terenie oddziałów szpitalnych w systemie zaprojektuj i wybuduj, mających na celu utworzenie 4 izolatek odpowiadających wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2019 r. i przepisów prawa budowlanego oraz pod kątem sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 841 110 , fax. 225 841 109
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 841 110, fax. 225 841 109
  REGON: 29088300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-orlowskiego.pl/ONas.aspx

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja istniejących pomieszczeń na terenie oddziałów szpitalnych w systemie zaprojektuj i wybuduj, mających na celu utworzenie 4 izolatek odpowiadających wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2019 r. i przepisów prawa budowlanego oraz pod kątem sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja istniejących pomieszczeń na terenie oddziałów szpitalnych w systemie zaprojektuj i wybuduj, mających na celu utworzenie 4 izolatek odpowiadających wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2019r. i przepisów prawa budowlanego oraz pod kątem sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK Nr 48 1130 1017 0020 0789 4420 0011; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (w oparciu o wzór Załącznika nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach