Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-505 Dobrut, -
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48/6185918, 502624906 , fax. 486185959
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie
  - 54
  26-505 Dobrut, woj. mazowieckie
  tel. 48/6185918, 502624906, fax. 486185959
  REGON: 672772050
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie”. Wymagania ogólne: a. Samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych; b. Samochód powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”; c. Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo winno być ważne na dzień odbioru samochodu; d. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego; e. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2020 r.; f. Pojemność zbiornika wody min. 2500 L; g. Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony; h. Samochód musi stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolny od praw i roszczeń osób trzecich, a także musi posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne, itp.). Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia (dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrucie) określony został w minimalnym opisie wymagań technicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach