Przetargi.pl
„Modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu przy ul. Zarówie”

Miasto Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 372 62 11 , fax. 83 372 62 28
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Międzyrzec Podlaski
  ul. Pocztowa 8
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 372 62 11, fax. 83 372 62 28
  REGON: 52557600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.miedzyrzec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu przy ul. Zarówie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PLAC ZABAW 18,00 x 16,60 m:- ogrodzenie istniejące do demontażu - 66,0 mb, ogrodzenie projektowane metalowe h=100 cm - 51,2 mb, powierzchnia żwirowa, - 298,80 m2, BOISKO DO MINI PIŁKI NOŻNEJ 29,00 x 20,00m powierzchnia trawiasta 580,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. Zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca składa Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z Załączeniem listy podmiotów należących do tej grupy. Oświadczenie może być złożone według wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach